Bånd Ametyst Tårn [7,6cm 55g]**

Bånd Ametyst tårn på 7,6cm og veier 55g. Det er den på bildene du får hvis du bestiller denne. **Minimalt hakk i denne, syntes nesten ikke.

TilbudNOK211,65 Førpris:NOK249,00 Rabatt -15% inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Bånd Ametyst:

♥ Balanse
♥ Meditasjon
♥ Oppløftende
♥ Minne
♥ Sov
♥ Intuisjon
♥ Åndelig
♥Rensing

Bånd Ametystens egenskaper er knyttet til de to steinene den er laget av: Lilla Ametyst og Hvit Kvarts.
Den lilla nyansen til Ametysten blir opplivet av båndet av glitrende hvit kvarts som løper gjennom midten av steinen i en "V"-formasjon - som en flokk duer på flukt mot en mørk himmel.

Som en av de beste steinene for å åpne og aktivere det tredje øyet, kan Bånd Ametyst hjelpe oss til å gjennombore illusjonens slør og se verden slik den virkelig er, samt styrken til å møte sannhetene vi kan finne.

Bånd Ametyst betydning er dyp transformasjon og åndelig evolusjon.

Denne krystallen bidrar til å skape en sterk forbindelse mellom krone- og tredjeøye-chakraene våre, slik at vi kan se både den indre og ytre verden. Steinens "slørgjennomtrengende" natur er knyttet til det tredje øye-chakraet, mens kvartsen i midten av "V"-formasjonen forsterker energien til den lilla ametysten, noe som gjør den til en ideell stein for meditasjon og forbindelse til det guddommelige.

Kronchakraet er energisenteret på toppen av hodet, og det er vår forbindelse til det guddommelige riket og vårt høyere selv. Bånd Ametyst kan bidra til å åpne og tømme dette chakraet slik at vi kan motta veiledning og visdom fra disse høyere rikene.

Vårt tredje øye chakra er plassert like over og mellom øyenbrynene våre, og det er knyttet til vår intuisjon, fantasi og psykiske evner.

Hvis du noen gang har følt deg "fast" i din åndelige praksis, eller som om du ikke helt ser hele bildet, kan denne bidra til å fjerne blokkeringer som hindrer deg i å få tilgang til ditt fulle potensial.

Hvis meningen med livet din har unngått deg så langt, kan det å bruke tid med denne steinen hjelpe deg med å finne alle svarene du leter etter. Enten du ønsker å forbedre din åndelige praksis eller bare søker lindring fra hverdagens stress, kan denne være en mektig alliert. Hold denne steinen i nærheten, og la dens milde, men kraftige energi virke magien i livet ditt.

Listen over Bånd Ametystens bruk er lang, noe som gjør den til en verdifull ressurs for både nybegynnere og erfarne krystallsamlere.

Denne steinens evne til å rense og rense auraen gjør den til et utmerket valg for alle som ønsker å beskytte energifeltet sitt mot påvirkninger utenfra. Bånd Ametyst hjelper til med å avverge negative tanker – smelter bort stress, angst og bekymring i prosessen.

La oss se nærmere på noen av måtene du kan bruke kraften til Bånd Ametyst i ditt daglige liv.

Ro i sinnet, klarhet i hensikten og en følelse av ro er innen rekkevidde når du lar denne kraftige krystallen gjøre sitt.

Nyttig for de som sliter med avhengighet, Bånd Ametyst hjelper til med å bryte ned barrierene som holder deg fast i negative mønstre.

Steinens milde, men jevne energi kan også være nyttig for de som håndterer sorg, tap og traumer. Det er en mektig alliert i helbredelsesprosessen, og tilbyr støtte og forståelse når du trenger det mest.

Å inkludere Bånd Ametyst i krystallterapipraksisen din er en fin måte å gi slipp på fortiden, gå videre med intensjon og skape livet du alltid har drømt om!

  

Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 

-----------------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.

 

Chevron Dream Amethyst:

♥Balance
♥Meditation
♥Uplifting
♥Memory
♥Sleep
♥Intuition
♥Spiritually
♥Purification

Chevron Amethyst's properties are linked to the two stones it’s made of: Purple Amethyst and White Quartz. The purple hue of the Amethyst is enlivened by the band of sparkling White Quartz running through the center of the stone in a "V" formation—like a flock of doves in flight against a dark sky.

As one of the best stones to open and activate the Third Eye, Chevron Amethyst can help us to pierce the veil of illusion and see the world as it truly is, as well as the strength to face the truths we may find.

The Chevron Amethyst crystal's meaning is profound transformation and spiritual evolution.

This crystal helps forge a strong connection between our Crown and Third Eye chakras, allowing us to see both the inner and outer worlds. The "veil piercing" nature of the stone is linked to the Third Eye chakra, while the Quartz in the center of the "V" formation amplifies the energy of the purple Amethyst, making it an ideal stone for meditation and connection to the Divine.

The Crown chakra is the energy center at the top of the head, and it is our connection to the Divine realm and our Higher Selves. Chevron Amethyst can help to open and clear this chakra so that we may receive guidance and wisdom from these higher realms.

Our Third Eye chakra is located just above and between our eyebrows, and it is linked to our intuition, imagination, and psychic abilities.

If you've ever felt "stuck" in your spiritual practice or like you're not quite seeing the whole picture, Chevron Amethyst can help to clear away any blockages preventing you from accessing your full potential.


Although the stone is undoubtedly beautiful, many collectors find that Chevron Amethyst's benefits are even more appealing.

Wisdom seems to flow more freely when Chevron Amethyst graces your environment. Its strong attunement to the Third Eye Chakra allows it to open and cleanse the mind, promoting clarity and understanding. If your meaning in life has eluded you so far, spending time with this stone may help you find all the answers you seek.

Whether you're looking to improve your spiritual practice or simply seeking relief from everyday stress, Chevron Amethyst can be a powerful ally. Keep this stone close by, and let its gentle yet potent energy work its magic in your life.

The list of Chevron Amethyst uses runs long, making it a valuable asset for both beginners and experienced crystal collectors alike.

This stone's ability to cleanse and purify the aura makes it an excellent choice for anyone who wants to protect their energy field from outside influences. Chevron Amethyst assists in warding off negative thoughts—melting away stress, anxiety, and worry in the process.

Let's take a closer look at some of the ways you can wield the power of Chevron Amethyst in your day-to-day life.

Peace of mind, clarity of purpose, and a sense of serenity are all within reach when you let this powerful crystal do its thing.

Useful for those struggling with addiction, Chevron Amethyst helps to break down the barriers that keep you stuck in negative patterns.

The stone's gentle but steady energy can also be helpful for those dealing with grief, loss, and trauma. It's a powerful ally in the healing process, offering support and understanding when you need it most.

Incorporating Chevron Amethyst into your crystal therapy practice is a great way to let go of the past, move forward with intention, and create the life you've always dreamed of!