Hovelitt Tårn [9cm]

Hovelitt tårn på 9cm og veier 80g.

PrisNOK229,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Hovelitt:

♥ Inspirasjon
♥ Kreativitet
♥ Kunstnerisk uttrykk
♥Ro
♥ Angstlindring
♥Dyp søvn
♥ Reduser stress
♥ Helbredelse av vedvarende sinne
♥Reduksjon av smerte
♥ Selvtillit
♥ Forbedre hukommelsen
♥ Bra for indre ro

Hovelitt balanserer kalsiumnivået i kroppen og hjelper tenner, bein, hår og muskler.
Hovelitt er en påminnelse om å drikke mye vann for optimal helse. Det kan signalisere at du må sitte i badekaret og suge vekk bekymringene, giftstoffene og stresset.
Denne steinen er på linje med brystene, morsmelk og ammende babyer. Det guddommelige bringer den helbredende verdien av pleie til forkant av enhver fysisk lidelse.

Denne steinen lærer deg tålmodighet og hjelper til med å fjerne raseri og ukontrollert sinne. Ha Hovelitt i lommen når du skal være på et sted hvor sinne og raseri kan være mulig. Det vil bidra til å holde deg rolig og få alle andre til ro også. Sørg for å rense krystallen din etter hvert møte.

Hovelitt stiller sinnet og er utmerket for søvn og meditasjon. Det er med på å sikre rolig og begrunnet kommunikasjon. Hovelitt styrker hukommelsen og skaper behov for kunnskap. Det kan roe turbulente følelser, spesielt de som har årsaker fra tidligere liv.

Hovelitt absorberer stress, spenning, angst og andre intense følelser. Når Hovelitt er plassert på hjertechakraet vil det fornye din tålmodighet og kjærlighet til andre.

Hovelitt er nyttig for å avkjøle opphetede følelser og gjenvinne følelsesmessig balanse. Denne steinen avlaster intenst trykk under potensielt eksplosive situasjoner. Hovelitt har også en rensende vibrasjon, den gir deg en høyere forståelse av kilden til emosjonelt stress og gir deg et nytt lysere perspektiv.

Hovelitt skaper og avslører vrangforestillinger og illusjoner i livet ditt, skaper og avslører masker på et mentalt nivå. Avslører anledninger til å lure deg selv og andre, skaper og river ned realiteter. Hovelitt utvider din bevissthet og utvider dine begrensninger.

Hovelitt hjelper deg å tømme tankene dine for skravling. Det hjelper deg med å holde fokus. Det vil hjelpe deg med å konsentrere innsatsen om en oppgave eller jobb for hånden. Det vil forbedre ideene dine eller andres ideer ved å replikere dem med en litt annen vri eller forbedring.

Hovelitt kobler til ånderiket og forbereder sinnet for visdom og innsikt som kan sendes. Det hjelper å åpne minner om andre liv hvis den plasseres på det tredje øyet. Hovelitt vil hjelpe deg med ambisjonene dine ved å hjelpe deg å nå dem.
Hovelitt minner deg på å koble deg til månen, dens sykluser og de åndelige fordelene som kommer fra månens mottakelige vibrasjoner. Denne steinen brukes til å åpne dine intuitive ferdigheter. Når du bruker Hovelitt under meditasjon, vil det forbedre din telepatiske, psykometriske og visjonære intuisjon. Hovelitt vil hjelpe deg med å lære leksjonene om oppmerksomhet til det guddommelige og respektere hele menneskeheten. Den lærer deg også å vise respekt for de eldste og miljøet, ved å oppmuntre deg til ikke å ta mer enn du trenger.

 

 Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 


-------------------------------
Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.

 

Howlite:

♥ Inspiration
♥ Creativity
♥ Artistic expression
♥Calmness
♥Awereness
♥Anxiety Relief
♥Deep sleep
♥Reduse Stress
♥Healing of persistent anger
♥Reduction of pain
♥Confidence
♥Improve Memory
♥Good for inner peace

Howlite balances the calcium levels in the body and helps teeth, bones, hair and muscles.
Howlite is a reminder to drink plenty of water for optimal health. It can signal that you need to sit in a bath and soak away your worries, toxins and stress.
​This stone is aligned with the breasts, breast milk and nursing babies. The Divine brings the healing value of nurturing to the forefront of any physical ailment.

This stone teaches you patience and helps to remove rage and uncontrolled anger. Carry howlite in your pocket when you are going to be in a place where anger and rage could be possible. It will help to keep you calm and settle everyone else down as well. Be sure to cleanse your crystal after each encounter.
​Howlite stills the mind and is excellent for sleep and meditation. It helps to ensure calm and reasoned communication. Howlite strengthens the memory and instils a need for knowledge. It can calm turbulent emotions, especially those that have past life causes.
​Howlite absorbs stress, tension, anxiety and other intense emotions. When howlite is placed on the heart chakra it will renew your patience and love for others.
Howlite is helpful for cooling heated emotions and regaining emotional balance. This stone relieves intense pressure during potentially explosive situation. Howlite also has a cleansing vibration, It provides you with a higher understanding of the source of emotional stress and giving you a new lither perspective.

Howlite creates and unmasks delusion and illusion in your life, creates and exposes masks on a mental level. Exposes occasions of deluding yourself and others, creates and tears down realities. Howlite expands your consciousness and expands your limitations.
Howlite helps you clear your mind of chatter. It assists you in staying focused. It will assist you in concentrating your efforts on a task or job at hand. It will improve your ideas or the ideas of others by replicating them with a slightly different twist or enhancement.

Howlite links to the spirit realm and prepares the mind for wisdom and insights to be sent. It helps open memories of other lives if placed on the third eye. Howlite will help you with your ambitions by helping you to achieve them.
​Howlite reminds you to connect with the moon, its cycles and the spiritual benefits derived from the moon's receptive vibrations. This stone is used to open your intuitive skill. When using howlite during meditation it will enhance your telepathic, psychometric and visionary intuition. Howlite will assist you in learning the lessons of mindfulness to the Divine and respect all mankind. It also teaches you to pay respect to your elders as well as the environment, by encouraging you to take no more than you need.