Gull Stjernestein Armbånd 8mm

Stjernestein/Sandstone/Goldstone er faktisk en nydelig menneskeskapt stein. Disse armbåndene er 8mm.

PrisNOK198,00 inkl. mva.
På lager: 3 stk.

Produktinfo

Gull Stjernestein/Golden Sandstone:
(Gull Stjernestein er et menneskeskapt glitrende farget glass. Den er laget ved å smelte Silika, Boraks, Kobberoksid og andre kjemikalier. Den har hovedsakelig en rødbrun eller gylden farge med kobberflekker. Gull Stjernestein er glatt og polert med reflekterende inneslutninger.)

♥Oppløftende og avviser spenninger
♥Tiltrekker positiv energi
♥Øker din egenverdi
♥Ambisjonsstein
♥Bygger selvtillit, mot og positiv holdning
♥Energi
♥Optimisme
♥Gjenopprett balanse og harmoni

 


Du kan få flere helbredende fordeler fra Stjernesteinen fordi den har helbredende vibrasjoner. Det er ambisjonens stein fordi det vil hjelpe deg å nå dine mål. Du kan holde følelsene stabile og unngå angst ved hjelp av gullstein. Du kan også få selvtillit med de helbredende vibrasjonene til denne steinen. Det fungerer på grunn av magi i våre sinn.

Når vi ønsker å tro noe, vil sinnet vårt finne veier for det. Hvis du tror det kan helbrede kropp og sinn, vil det gi disse effektene. En positiv holdning er nøkkelen til denne magiske døren. Du må tro at denne steinen vil gi deg fordeler.

Du vil få helbredende fordeler av Stjernesteinen på grunn av de flere elementene i steinen. Folk bruker kobberoksidmineraler for å lage glittereffekt i denne steinen. Kobber kan ha rensende og beskyttende effekt. Du kan se effekten av malakitt fordi den også har kobber. Noen bruker pyritt for å lage den glitrende effekten. Pyritt har intens helbredende energi. Hver farge har også litt energi. Fargen på steinen kan gi deg helbredende energi i forskjellige farger.

-Gull Stjernestein kan gi deg lidenskap på grunn av rød helbredende energi.
-Grønn Stjernestein er perfekt for folk som ønsker å forbedre hjertechakraet sitt.
-Brun Stjernestein er utmerket for forbedring av sakral chakra.
-Blå Stjernestein kan helbrede kroppen og sinnet ditt ved å gi helbredende energi til halschakraet.

Du kan fornye din ånd og kropp med den avgiftende energien fra bestanddelene av Stjernesteinen. Du kan bli kvitt problemene med lav kroppsenergi ved hjelp av denne steinen. Det kan forbedre immunforsvaret ditt. Alle kobbermineraler har positive effekter på menneskets immunsystem. Å kombinere fargeenergi og kobbermineralvibrasjoner kan hjelpe deg med å låse opp sinnets sanne styrke.

De fleste tror du bare kan få fysiske fordeler av Stjernesteinen. Det er ikke sant fordi Stjernestein kan gi deg flere følelsesmessige fordeler ved å hjelpe deg med å kontrollere følelsene dine. Denne steinen er et slags glass og lar deg se oppførselen din. Du kan være snill mot andre med beroligende gullsteinsenergi. De følelsesmessige fordelene skyldes også jordingsenergien til Stjernesteinen. Det hjelper deg også å lykkes på grunn av mot og bedre selvtillit.

De metafysiske egenskapene til Stjernesteinen skyldes dens effekter på flere kroppschakraer. Blå farge stjernestein vil gi deg bedre kommunikasjon på grunn av halschakra-helbredelsen. Den røde er en perfekt stein for å gi energi til alle chakraene i kroppen din. Det påvirker de sentrale chakraene i kroppen din.

Du kan også få grønn stjernestein. Det vil gi helbredende energi til overkroppens chakraer. Du kan sjekke Gull Stjernesteinen for å finne det passende kroppschakraet. Det er avgjørende å rense gullsteinen fordi den også kan akkumulere negativ energi. Noen mennesker renser det ikke på grunn av syntetisk materiale. Det er ikke det rette fordi alle gjenstander kan samle energi fra kroppen din.

Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 

----------------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.
Gold Sandstone:
(Goldstone is a man-made glittering colored glass. It’s made by melting silica, borax, copper oxide, and other chemicals. It mainly has a reddish-brown or golden color with copper flecks. Goldstone is smooth and polished with reflective inclusions.)

♥Uplifting and recuses tension
♥Attracts positive energy
♥Increases your self-worth
♥Stone of Ambition
♥Builds confidence, courage and positive attitude
♥Energy
♥Optimism
♥Restore Balance and Harmony

 

You can get several healing benefits from the gold sandstone because it has healing vibrations. It is the stone of ambition because it will help you achieve your goals. You can keep your emotions stable and avoid anxiety with the help of goldstone. You can also get confidence with the healing vibrations of this stone. It works due to magic in our minds.

When we want to believe something, our minds will make ways for it. If you believe it can heal your body and mind, it will provide these effects. A positive attitude is a key to this magic door. You need to believe this stone will give you benefits.

You will get healing benefits from the goldstone due to the several elements in the stone. People use copper oxide minerals to make glitter effect in this stone. Copper can have cleansing and protective effect. You can see the effects of Malachite because it also has copper. Some use pyrite to make the glittery effect. Pyrite has intense healing energy. Every color has some energy also. The color of the stone can give you healing energy of different colors.

Red gold sandstone can give you passion because of red healing energy.
Green gold sandstone is perfect for people looking to improve their heart chakra.
Brown gold sandstone is excellent for sacral chakra improvement.
Blue gold sandstone can heal your body and mind by giving healing energy to the throat chakra.

You can renew your spirit and body with the detoxifying energy of constituents of the gold sandstone. You can get rid of the issues with low body energy with the help of this stone. It can improve your immune system. All copper minerals have positive effects on the human immune system. Combining color energy and copper mineral vibrations can give help you unlock the true strength of your mind.

Most people think you can only get physical benefits from the gold sandstone. It is not true because goldstone can give you several emotional benefits by helping you control your emotions. This stone is a kind of glass and allows you to see your behavior. You can be kind to others with calming goldstone energy. The emotional benefits are also due to the grounding energy of the goldstone. It also helps you succeed due to courage and confidence improvement.

The metaphysical properties of the gold sandstone are due to its effects on several body chakras. Blue color sandstone will give you better communication due to the throat chakra healing. The red one is a perfect stone for giving energy to all chakras in your body. It affects the central chakras in your body.

You can get green goldstone also. It will give healing energy to the upper body chakras. You can check the goldstone color to find the suitable body chakra. It is crucial to cleanse the goldstone because it can also accumulate negative energy. Some people do not cleanse it due to synthetic material. It is not the right thing because all objects can accumulate energy from your body.