Tigerøye Tårn

Nydelig Tiger Øye tårn på 7,5cm og veier 65g. Det er den på bildet du får hvis du bestiller denne. Små merker kan oppstå, se bilder.

PrisNOK219,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Tigerøye:

♥ Beskyttelse

♥ Klar tenkning
♥ Personlig myndiggjøring
♥ Integritet
♥ Viljestyrke
♥ Praktisk
♥ Jording
♥ Kraft
♥ Mot
♥ Nåde


Tigerøye er et blodforsterkende middel som støtter din generelle vitalitet. Det styrker det endokrine systemet og hjelper til med å bringe hormoner og biokjemi i balanse.
Tigerøye har en smertelindrende effekt. Det bremser strømmen av energi i kroppen og det demper over eksitasjon av nervene og overstimulering av binyrene. Tigerøye bidrar til å forbedre synet ditt.

Gulltigerøye lindrer mage- og galleblæreproblemer, magesår og forstuinger. Det reduserer smerte og betennelse leddgikt og revmatisme. Denne steinen øker energinivået og fysisk styrke. Tigerøye i gull gjenoppretter homeostase til den fysiske kroppen. Denne steinen hjelper til med fordøyelsen og absorpsjonen av mat for den ultimate ernæringen. Bruk gulltigerøye for å øke din vitale livskraft og forbedre absorpsjonen av vitamin D. Denne steinen er gunstig for de som ønsker å forbedre sin karriere i en lederstilling eller som foredragsholder, veileder eller prosjektleder.

Tigerøye er en stein av mental klarhet. Den aktiverer og vekker intellektet, og skjerper ditt logiske senter.
Tiger eye hjelper deg å beholde og overordnet syn i kompliserte vanskelige situasjoner, og det hjelper også med eventuelle tvil og vanskeligheter du måtte ha med å ta avgjørelser.

Tigerøye tilbyr deg psykologisk og psykisk beskyttelse for å reflektere ondskap eller trusler fra andre uten at du absorberer noe av negativiteten. Tigerøye vil hjelpe deg med å avgjøre om en person eller tilbud som blir gitt er pålitelig, bare hold steinen og stol på tilbakemeldingen.

Tigerøye i gull vil hjelpe deg å overvinne frykten for å mislykkes eller konkurranse ved å hjelpe deg å forstå at sinnet ditt er det eneste som holder deg tilbake. Tigerøye hjelper med mental klarhet. De gule tonene lyser opp og lyser opp synet ditt på alt som er positivt, og det åpner sinnet for ubegrensede muligheter. Denne steinen er en god følgesvenn når du prøver å forbli jordet og fokusert på dine mål og drømmer og hvordan de kan oppnås. Det kan hjelpe deg til å føle deg styrket og upåvirket av andres meninger om hvordan du bør handle og hva du bør gjøre. Tigerøye hjelper deg å holde tankene dine på linje med dine personlige sannheter og verdier.

Tigerøye lærer balanse mellom polariteter og den underliggende enheten bak tilsynelatende motsetninger. Den hjelper til med å balansere det fysiske med den åndelige og aktualisere Ånden gjennom verdslige oppgaver.
Tigerøye hjelper deg å komme deg gjennom vanskelige faser i livet uten å miste motet. 

Tigerøye kombinerer jordenergi med solens energier for å skape en høy vibrasjonstilstand som er jordet mens den bringer de åndelige energiene til deg. Hvis det plasseres på det tredje øyet, vil det forbedre dine psykiske evner.

Tigerøye balanserer de nedre chakraene og stimulerer økningen av kundalinienergi. Tigerøye gir liv til din evne til å huske drømmene dine og bruke drømmene til åndelig fremgang. Denne steinen setter i gang fantasien din, som er nøkkelen til å forstå intuisjonen din. Energien til denne steinen minner deg om å omfavne ditt åndelige potensial og la guddommelighet inn i din åndelige praksis.

-Bruk denne steinen til å koble til den åndelige kraften til solen som en kilde til næring for sjelen din.

  

Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 


-------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.
♥ Protection
♥ Clear thinking
♥ Personal empowerment
♥ Integrity
♥ Willpower
♥ Practicality
♥ Grounding
♥ Power
♥ Courage
♥ Grace

Tiger eye is a blood fortifier, supporting your general vitality. It strengthens the endocrine system and assists in bringing your hormones and biochemistry into balance.
Tiger eye has a pain relieving effect. It slows down the flow of energy in the body and it dampens over excitation of the nerves and over stimulating of the adrenal glands. Tiger eye helps improve your eyesight.

Gold tiger eye eases stomach and gallbladder problems, ulcers and sprains. It reduces the pain and inflammation arthritis and rheumatism. This stone increases your energy levels and physical strength. Gold tiger eye restores homeostasis to the physical body. This stone assists in digestion and absorption of foods for ultimate nutrition. Use gold tiger eye to increase your vital life force and improve absorption of vitamin D. This stone is beneficial for those who wish to improve their career in a leadership position or as a speaker, supervisor or project leader.

Tiger Eye is a stone of mental clarity. It activates and whets the intellect, sharpening your logic centre.
Tiger eye helps you retain and overall view in complicated difficult situations and it also helps with any doubts and difficulties that you may have in making decisions.

Gold tiger eye offers you psychological and psychic protection to reflect back any malice or threats from others without you absorbing any of the negativity. Gold tiger eye will help you determine if a person or offer being made is reliable, just hold the stone and trust in the feedback. Gold tiger eye will help you overcome the fear of failure or competition by helping you understand that your mind is the only thing that is holding you back. Gold tiger eye assists with mental clarity. The yellow tones brighten and lighten your outlook on all that is positive, and it opens your mind to unlimited possibilities. This stone is a good companion when you are trying to remain grounded and focused on your goals and dreams and how they might be accomplished. It can help you feel empowered and unaffected by other peoples opinions on how you should act and what you should be doing. Gold tiger eye helps you keep your thoughts aligned with your personal truths and values.

​Tiger eye teaches balance between polarities and the underling unity behind apparent opposites. It assists in balancing the physical with the spiritual and actualising Spirit through mundane tasks.
Tiger eye helps you to get through difficult phases in life without losing courage. It helps preserve that spark of trust in God that leads you in dark moments.

​Gold tiger eye combines earth energy with the energies of the sun to create a high vibrational state that is grounded while bringing the spiritual energies to you. If placed on the third eye it will enhance your psychic abilities. Tiger eye balances the lower chakras and stimulates the rise of kundalini energy. Gold tiger eye livens your ability to remember your dreams and use the dreams for spiritual advancement. This stone sparks your imagination, which is the key to understanding your intuition. The energy of this stone reminds you to embrace your spiritual potential and allow divinity into your spiritual practice. Use this stone to connect with the spiritual power of the sun as a source of nourishment for your soul.